PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Om vandværket


Værket har en indvindingstilladelse på 40.000 m³ vand årligt.

Grundvandet (råvandet) oppumpes fra 3 boringer der henter vandet fra ca. 65 m dybde i undergrundens kalklag.

Vandkvaliteten er meget fin. Indvindingsoplandet er landbrugsområde med ca. 30 m lerdække over grundvandsmagasinet. Grundvandsdannelsen sker, pga. lerdækkets tykkelse, meget langsomt, så det vand vi oppumper i dag er minimum 50 år gammelt. Nylig vurdering af grundvandskemien i området har vist at det er robust og måske ældre end først beregnet. VLV forventer derfor også i fremtiden at have uforurenet grundvand.

Efter oppumpning af råvand sker der en iltning over rislebakker, med efterfølgende luftgennemblæsning, hvilket fjerner Metan og Svovlbrinte fra råvandet. Derefter pumpes råvandet gennem trykfiltre, indeholdende sandfiltermasse, til rentvandskælderen. Fra rentvandskælderen sker forsyningen til forbrugerne via udpumpning med automatisk frekvensstyrede pumper.

Vandværket er styret med moderne SRO automatik, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne er 100% fuldautomatisk. Hele processen overvåges af et SRO anlæg og vi har en tilhørende SCADA server, hvorfra vi kan overvåge og styre alle elementer i produktionen. Ved opståede fejl eller anden funktions svigt, går der straks en alarm til værkets mobiltelefon og der kan omgående gribes ind via fjernforbindelse til SCADA systemet.

Det årlige udpumpede vandforbrug er på ca. 20.000 m³, iberegnet hjælpeforsyning til evt. nødforsyning til Kongepartens Vandværk og Høve Strands Vandværk. Vores forsyningsområde omfatter ca. 22 km forsynings- og stikledninger over et samlet areal på ca. 3 km2
 

Udpumpningstryk

Afgangstrykket fra værket er på 35 mVs (ca. 3,4 bar). Vi benytter dog natsænkning på udgangstrykket mellem kl. 23 og 05, hvor afgangstrykket reduceres til 28 mVs (ca. 2,7 bar).

 

Hårdhed    
Drikkevandets hårdhedsgrad i Odsherred kommune ligger i kategorien 12-18 og er således "Temmelig hård". Det samme er gældende for det meste af Sjælland med undtagelse af bl.a. Sydsjælland og Storkøbenhavn, hvor vandet er endnu hårdere. Se det illustreret HER i den nationale database for vandforsyning.

Sikring
Vandværkets bygninger og tilhørende boringer er sikret mod hærværk og indbrud med alarmer og kameraer. Ved uvedkommendes indtrængen alarmeres der øjeblikkeligt til vagthavende bestyrelsesmedlem via SMS og/eller opkald.

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

22.06.2024: Generalforsamlingen afholdes den 22. juni kl. 10.30 på Pilegården, Lyngvej 127, Vig

23.05.2024: Etape 7 af ledningsudskiftningen omfatter Bragesvej og resten af Lokesvej. Projektstart forventes primo juni 2024. De berørte forbrugere bliver informeret. Du kan læse mere her

19.05.2024: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført.
Graveområdet er retableret.


08.05.2024: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her

22.04.2024: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket. Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.

04.04.2024: Rentvandstanken er inspiceres med en robot. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.


03.04.2024: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet. Alt OK

21.12.2023:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.


19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her

 

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk