PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Vedtægter for Vig Lyng Vandværk


Vig Lyng Vandværks vedtægter er senest blevet ændret på en generalforsamling

den 25. juni 2017.

Brug evt. genvejene under indholdsfortegnelsen, til at springe direkte til den ønskede paragraf.

Inholdsfortegnelse


1. Selskab og navn
2. Formål
3. Andelshavere
4. Ikke-andelshavere (købere)
5. Udtræden af selskabet
6. Selskabets kapital
7. Hovedanlæg/forsyningsnet
8. Andelshavernes forpligtigelser
9. Vandafgifter m.m.
10. Generalforsamling
11. Stemmeret og afstemning
12. Valg af bestyrelse, suppleanter og en statsautoriseret revisor
13. Bestyrelsen
14. Tegningsret
15. Regnskab
16. Sammenlægning/likvidation
17. Opløsning af selskabet
18. Ikrafttræden


1. Selskab og navn

1.1. Selskabet, der er stiftet den 11. november 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), og dets navn er: Vig Lyng Vandværk a.m.b.a.

1.2. Selskabet har hjemsted i Odsherred kommune, Region Sjælland.

1.3. Hjemstedet er det jurisdiktion hvor søgsmålstilfælde normalt hører til, med mindre bestyrelsen af praktiske hensyn indvilger i at retssagen foretages i en anden jurisdiktion.
 

2. Formål

2.1. Selskabets formål er - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, samt regulativ for vandværker i Odsherred kommune - at forsyne andelshavere mfl., inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt driftsbidrag.

2.2. Det anvendte driftsbidrag skal - foruden driftsomkostningerne - også dække forsvarlige afskrivninger af hovedanlæg og forsyningsnet m.v., samt henlæggelser til fornyelse, udvidelse og udstyr på værkets hovedanlæg og forsyningsnet.

2.3. At varetage andelshavernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

3. Andelshavere

3.1. Selskabets andelshavere er grundejere, med ejendom indenfor vandværkets forsyningsområde, som har indbetalt et anlægsbidrag og underskrevet en optagelseserklæring eller som er blevet grundejer ved overtagelse af en ejendom hvis tidligere ejer - ved overdragelsen - var andelshaver i selskabet.

3.2. Indtræden som ny andelshaver i selskabet, kan kun ske ved indbetaling af et anlægsbidrag og underskrivelse af optagelseserklæring.

3.3. Anlægsbidragets størrelse er fastsat i selskabets gældende takstblad.

3.4. En andelshaver har én andel af ejendomsretten til selskabets anlæg, uanset det indbetalte anlægsbidrags størrelse.

4. Ikke-andelshavere (købere)

4.1. Ejere af ejendomme, som ikke kan være andelshavere i selskabet, vil kunne få leveret vand som købere.

4.2. Køberes anlægsbidrag skal mindst svarer til en andelshavers anlægsbidrag.

4.3. Købere indgår i selskabet på lige fod med, og samme rettigheder og forpligtigelser, efter gældende lovgivning, regulativ og selskabets vedtægter, som andelshaverne. Dog er købere undtaget bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

5. Udtræden af selskabet

5.1. Udtrædelse af selskabet, på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse, d.v.s. ejendommens sletning som selvstændig matr.nr.

5.2. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes, ligesom ejendommens anlægsbidrag, samt andel af selskabets gæld og anden skyldig udestående skal være betalt.

5.3. En andelshaver kan ekskluderes fra selskabet p.g.a. restance, når skyldige beløb med renter ikke har kunnet inddrives, efter sidste rykker.

6. Selskabets kapital

6.1. Den til andelsselskabets nødvendige egenkapital, til drift og vedligehold af hovedanlæg og forsyningsnet mv., skaffes til veje ved indbetaling af et anlægsbidrag fra andelshaverne, samt købere af vand.

6.2. Anlægsbidragets størrelse, samt størrelsen på evt. ekstraordinært anlægsbidrag, fastsættes af bestyrelsen.

6.3. Yderligere nødvendig kapital skaffes til veje gennem lån på den, for selskabet, mest fordelagtige måde.

6.4. For andelsselskabets udestående gæld og optagende lån, samt for selskabets øvrige økonomiske forpligtigelser, hæfter hver andelshaver kun med én andel af selskabets samlende egenkapital.

7. Hovedanlæg/forsyningsnet

7.1. Selskabets vandforsyningsanlæg, som omfatter -


- Vandværket, bygninger

- Boringer

- Råvandsledninger

- Vandbehandlingsanlæg

- Pumpeudstyr

- Hovedledninger

- Forsyningsledninger

- Stikledninger

- Vandmålere


Anlægges, udbygges og vedligeholdes af selskabet.

7.2. Selskabet har 100 % ejendomsret til oplistningen i punkt 7.1.

7.3. Ejendomsretten gælder også de dele af forsyningsnettet, som er helt eller delvis betalt af private.

7.4. Selskabet anlægger stikledning frem til målerbrønd, afsluttende med stophane og vandmåler. Eventuel anden form for afslutning, aftales altid med bestyrelsen.

7.5. Andelshaver (køber) anlægger selv målerbrønd, stikledning til bygning(er) og øvrige vandinstallationer.

8. Andelshavernes forpligtigelser

8.1. Egne vandinstallationer skal anlægges og vedligeholdes i henhold til gældende regulativ og vedtægter.

8.2. Andelshaveren er ansvarlig for vandinstallationernes korrekte anvendelse og drift, uanset om ejendommen er lånt eller lejet ud.

8.3. Andelshaveren er pligtig til at holde et område, med en radius på to (2) meter, omkring målerbrønden, fri for affald, beplantning og lignende, for inspektion, reparation samt aflæsning af vandmåler.

8.4. Selskabet påtager sig ikke ansvaret for eventuelle beskadigelser af genstande, beplantning eller lignende, som måtte befinde sig inden for nødvendig arbejdsradius.

9. Vandafgifter m.m.

9.1. Vandafgifter, anlægsbidrag samt offentlige afgifter m.m., indbetales til selskabet efter gældende- lovgivning og takstblad.

9.2. Takstbladet forelægges hvert år på den ordinære generalforsamling til godkendelse, efter oplæg fra bestyrelsen.

9.3. Takstbladet godkendes af Odsherred kommune.

9.4. Den årlige vandafgift, består af 2 dele, en - 


- Fast afgift (driftsbidrag).

- Afgift af målt forbrug (forbrugsafgift).


Den faste afgift betales forud. Afgiften af målt forbrug betales a'conto, beregnet ud fra aflæst forbrug i forrige periode og modregnes i efterfølgende periode.

9.5. Betales de opkrævede vandafgifter ikke senest 1. marts, vil disse blive pålagt en afgift jf. takstblad.
Det skyldige beløb bliver forhøjet med en rente, beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v.

9.6. Bestyrelsen kan, efter 3 forgæves rykkere, lade vandforsyningen afbryde og, efter bestyrelsens skøn, ad retslig vej, lade det/de skyldige beløb inddrive.
Punkt 5.3 kan tages i anvendelse.

9.7. Alle omkostninger ved inddrivelse af skyldig gæld, skal være omkostnings neutrale for selskabet.

9.8 For genåbning af vandforsyningen betales et gebyr, jf. takstbladet, samt alle påløbende omkostninger, dels ved lukning og dels ved genåbning.

10. Generalforsamling

10.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste bestemmende myndighed.

10.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned i Vig.

10.3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når -


- bestyrelsen skønner det nødvendigt.

- mindst 1/3 af andelshaverne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, ledsaget af en dagsorden.


I sidstnævnte skal generalforsamlingen afholdes inden for to (2) måneder efter modtagelse af begæring.

10.4. Indkaldelse til generalforsamling - ordinær som ekstraordinær -, skal ske med mindst 14 dages varsel, normalt ved udsendelse af brev til hver enkelt andelshaver (køber) på den, i selskabets medlemsfortegnelse, anførte fastboende adresse.
Indkaldelse via elektronisk kommunikation (bredbånd), vil kunne tages op af bestyrelsen, som lovlig indkaldelse.

10.5. Indkommende forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april.

10.6. Dagsorden, sammen med forslag fra såvel bestyrelse som andelshavere, skal i deres fulde ordlyd udsendes sammen med indkaldelsen.

10.7. Forslag som ikke er vedlagt indkaldelsen, vil ikke kunne behandles/vedtages på den ordinære generalforsamling.

10.8. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte punkterne:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne drifts år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Behandling af forslag.
5. Takstblad.
6. Valg:
  a. Bestyrelsesmedlemmer.
  b. Bestyrelsessuppleanter.
  c. Statsautoriseret revisor.
7. Eventuelt.


10.9. Generalforsamlingen ledes af en - på generalforsamlingen - valgt dirigent.

10.10. Generalforsamlingens forhandlinger, beslutninger og vedtagelser, indføres som referat i en protokol, der underskrives af dirigenten.

10.11. Referatet fra generalforsamlingen tilstilles andelshaverne (købere), som en del af indkaldelsen til næste års ordinære generalforsamling.

11. Stemmeret og afstemning

11.1. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver fuldgyldig andelshaver, eller dennes ægtefælle/samlever, ved personlig fremmøde.

11.2. Ingen andelshaver har mere end én (1) stemme pr. ejendom vedkommende ejer.

11.3. Købere, jf. punkt 4, har ingen stemmeret.

11.4. Vedtagelser/afgørelser, på generalforsamlingen, træffes ved simpel stemme-flerhed blandt de fremmødte, se dog punkt 11.7.

11.5. Skriftlig afstemning kan forlanges, ved -


- krav fra et flertal af de fremmødte i forsamlingen.

- personvalg, hvis blot én (1) andelshaver forlanger det.


11.6. Antallet af andelshavere er beslutningsdygtige, uanset hvor mange der måtte være fremmødt på generalforsamlingen.

11.7. Til vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 -


- af de afgivne stemmer er for, blandt de fremmødte.

- af selskabets samlede/totale antal andelshavere er fremmødte på generalforsamlingen.


Såfremt kun den første, men ikke den anden, af forudsætningerne er opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslag/ændring kan vedtages med 2/3 for af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte andelshavere.

11.8. Bestemmelsen i vedtægters punkt 6.4, vedrørende andelshavernes hæftelse, kan ikke ændres af generalforsamlingen.

12. Valg af bestyrelse, suppleanter og en statsautoriseret revisor

12.1. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling tillige med to (2) bestyrelsessuppleanter. Der vælges også en (1) statsautoriseret revisor.

12.2. Valgene gælder for to (2) år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

12.3. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis med tre (3) på lige årstal og to (2) på ulige årstal. Af bestyrelsessuppleanter afgår halvdelen hvert år.

12.4. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en bestyrelsessuppleant.

12.5. Suppleanter indtræder i det udtrædende medlems resterende valgperiode.

13. Bestyrelsen

13.1. Bestyrelsen består af fem (5) medlemmer, hvoraf ét medlem skal vælges blandt områdets fastboende andelshavere.

13.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

13.3. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vandforsyningsloven, regulativet for Odsherred kommune samt selskabets vedtægter.

13.4. Bestyrelsen kan - for selskabets regning - antage personale i fornødent omfang samt afholde de nødvendige udgifter til administration, reparationer, udbygninger og vedligeholdelse af selskabets materiel og anlæg.

13.5. Bestyrelsen har ubetinget ret til at forpligtige selskabet i alle dets anliggender.

13.6. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen, samt opstilling af årsregnskab og budget.

13.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre (3) af medlemmerne er til stede.

13.8. Bestyrelsen har ret til deltagelse i møder, konferencer, kurser og lign., som vedrører vandforsyningen.

13.9. Bestyrelsen har ret til godtgørelse - efter statens regler -, for påkrævede rejser og transporter som vedrører selskabet.

13.10. Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

13.11. Protokollen underskrives af de - på møderne - deltagende bestyrelsesmedlemmer.

14. Tegningsret

14.1. Selskabet tegnes af formanden i forening med mindst ét (1) bestyrelses-medlem.

14.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved udstedelse af gældsbeviser, kræves den samlede bestyrelses godkendelse og underskrifter.

15. Regnskab

15.1. Selskabets regnskabsår løber fra 01. januar til 31. december.

15.2. Driftsoverskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivning og henlæggelse, kan ikke udloddes til andelshaverne.

15.3. Årsregnskabet underskrives af kasserer og revisorerne.

16. Sammenlægning/likvidation

16.1. Sammenlægning med anden vandforsyning, med det formål at rationalisere drift og forsyning, skal forelægges på en generalforsamling. Dette gælder dog ikke hvis sammenlægningen sker som følge af et lovkrav.

16.2. Selskabets formue skal ved sammenlægning, indgår som indskudskapital i det nye selskab.

16.3. Ved sammenlægning kan hele - eller dele af - selskabets formue, ikke udloddes til andelshaverne.

16.4. Ved likvidation har ingen andelshaver ret til at få udloddet mere end sin andelskapital.

17. Opløsning af selskabet

17.1. Selskabet kan ikke opløses før al udestående gæld, med renter, er afviklet.

17.2. Opløsning af selskabet kan kun ske, såfremt det vedtages med 3/4 majoritet blandt samtlige stemmeberettigede andelshavere.

17.3. Dersom opløsning kan gennemføres uden indskrænkning af vandforsyningen, fx ved sammenlægning med anden vandforsyning, kan opløsningen dog besluttes efter de i punkt 11.7 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

17.4. Ved totalt ophør som vandforsyning, skal selskabets formue udloddes til fremme for forskning vedrørende godt drikkevand.

18. Ikrafttræden

18.1. Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling 11. september 1966.

18.2. Vedtægterne er sidst ændret på generalforsamlingen den 25. juni 2017.

18.3. Vedtægterne træder i kraft den 25. juni 2017.