PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Grundvandsbeskyttelse


Beskyttelseszone

25 meter-zonen er en generel beskyttelseszone mod forurening rundt om alle indvindingsboringer. Zonen gælder alle indvindingsboringer, som ligger i områder med erhvervsmæssig dyrkning af jorden – typisk landbrug – og derfor må der hverken dyrkes, gødes eller bruges pesticider inden for zonen. Forbuddet gælder både på erhvervsmæssige og offentlige arealer. Vandværket har 3 indvindingsboringer og kompensere lodsejerne som er berørt af rådighedsbegrænsning på årligt plan efter de gældende takster.


Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Nær en vandindvindingsboring kan kort afstand og transporttid til boringen betyde, at mulighederne for at udføre afværgeforanstaltninger i forhold til eventuelle forureninger forringes. Der kan også være øget grundvandsdannelse og dermed øget risiko for forurening tæt på boring. Derfor bør der inden for nærområdet omkring boringerne være særlig opmærksomhed på aktiviteter, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet. Beregningen af BNBO området varetages af Miljøstyrelsen på baggrund af den landsdækkende grundvandskortlægning, som blev udført i 2012-2016 af GEUS. Alle forbrugere i Danmark har betalt til arbejdet via et drikkevandsbidrag (statsafgift) på kr. 0,67 pr. m3.
 

Vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider (kommunal opgave frem til og med 2022)

Aftaleparterne bag Pesticidstrategi 2017-21 har den 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO inden udgangen af 2022 med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO.

 

Odsherred kommune har den 22. februar 2022 truffet afgørelse med følgende konklusion:
 

"Nærområdet omkring jeres indvindingsboringer, der kaldes BNBO – boringsnære beskyttelsesområde skal være beskyttet mod nedsivning af pesticider. Kommunen har nu vurderet, at der er lav risiko, for at der sker forurening af drikkevandet omkring jeres boringer med pesticider.

Ud fra vores risikovurdering skal BNBO omkring jeres boringer derfor ikke beskyttes yderligere."
 
 

Resultat af kommunens risikovurdering
Boring Erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO?  Risikovurderingen Kommunens beslutning: Skal der forhandles om stop for brug af pesticider? 
DGU nr. 190.113  Ja  Lav risiko  Nej
DGU.nr. 190.150  Ja  Lav risiko  Nej
DGU nr. 190.204  Ja  Lav risiko  Nej


Du kan læse mere i kommunes afgørelse med tilhørende bilag her:

 

- Odsherred kommunes afgørelse

- Bilag 1 til afgørelsen

- Bilag 2 til afgørelsen  
 
Du kan læse mere om BNBO i Miljøstyrelsens vejledning i implementering af den politiske aftale fra  2019

- Vejledning - BoringsNære Beskyttelse Områder (BNBO)
 


Debatindlæg

Debatindlægget er udarbejdet af vandværkets bestyrelse sammen med de øvrige vandværker i Nordvestsjælland. Vandværkerne er bl.a. bekymret for finansieringsmodellen og det faktum at det er vandværkerne som skal varetage implementering af miljølovgivning som burde være myndighedernes ansvar...

"Hvorfor er sikring af grundvandsressourcerne ikke længere en statslig opgave?

Der blev indgået en politisk aftale på Christiansborg i 2019 om beskyttelse af grundvandet på arealer i det åbne land hvor der er erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Staten har beregnet det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) på hver enkelt indvindingsboring til drikkevandsproduktion. Kommunerne skal på baggrund af en risikovurdering træffe afgørelse om, hvorvidt der skal iværksættes en beskyttelse.

Vandforbrugerne skal kompensere lodsejeren økonomisk for den rådighedsindskrænkning, som er konsekvensen af BNBO.

Det primære formål med BNBO er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand med pesticider i boringens nærområde.

Rundt om indvindingsboringer er der en såkaldt ”tragteffekt”. Den bevirker, at stoffer som for eksempel pesticider og gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en boring, kan blive “suget” ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen."


Læs hele indlægget her

Aktuelt

Driftsstatus: Normal drift

_______________

26.09.2022: Lækagesporing. Vi gennemfører en opfølgende "lukkeprøve", så vi kan indkredse stedet med lækage og dermed det konstateret stigende spild i ledningsnettet. Undersøgelsen gennemføres fredag den 30/9 2022 mellem kl. 01:00 og 05:00. Der vil kunne opleves afbrudt vandforsyning i hele vandværkets forsyningsområde i disse 4 timer, men vi garanterer at alle har vand igen senest kl. 05:00. Vi appellerer i den forbindelse til, at du bruger så lidt vand som muligt i det ovennævnte tidsrum. Hvis du normalt vil starte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen i dette tidsrum, eller hvis du f.eks. har et automatisk havevandingsanlæg eller lign., vil vi sætte pris på at dette ikke er aktivt i det ovennævnte tidsrum, da dette ellers vil øge risikoen for forkerte konklusioner, vedr. hvilke områder vi efterfølgende skal foretage yderligere lækagesøgning i.

26.09.2022: Skydeventil på Kinimondsvej er skiftet

20.09.2022: Rentvandstanken er inspiceres med en robot.
Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.

14.09.2022: 
Resultat af seneste egenkontrolSe mere her

08.09.2022: Ny kvalitetsrapport på boring 2 (DGU 190.150).
Du kan læse den her

03.09.2022: Opdatering på lækagesporing.
Der er fundet to områder, der skal undersøges nærmere. Vi gennemfører derfor endnu en lukkeprøve i nær fremtid og sender varsel ud så snart vi har planlagt denne.

02.09.2022: Lækagesporing.
Vi gennemfører en "lukkeprøve", så vi kan indkredse området for et konstateret stigende spild i ledningsnettet. Undersøgelsen gennemføres natten til den kommende fredag, dvs. i tidsrummet fredag den 2/9 2022 mellem kl. 01:00 og 05:00. Der vil kunne opleves afbrudt vandforsyning i hele vandværkets forsyningsområde i disse 4 timer, men vi garanterer at alle har vand igen senest kl. 05:00. Vi appellerer i den forbindelse til, at du bruger så lidt vand som muligt i det ovennævnte tidsrum. Hvis du normalt vil starte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen i dette tidsrum, eller hvis du f.eks. har et automatisk havevandingsanlæg eller lign., vil vi sætte pris på at dette ikke er aktivt i det ovennævnte tidsrum, da dette ellers vil øge risikoen for forkerte konklusioner, vedr. hvilke områder vi efterfølgende skal foretage yderligere lækagesøgning i.

29.08.2022: Tætning ved rørgennemgang i boring 2.

28.08.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for juli. To lækager hos forbrugere.

24.08.2022: Resultat af seneste egenkontrolSe mere her

20.08.2022: Takstblad for 2023 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Du kan læse mødereferatet her

19.08.2022: Resultat af seneste egenkontrolSe mere her

15.08.2022: Boringskontrol af DGU 190.150 udført af akkrediteret analyseselskab. Se mere her

05.08.2022: Service på kompressor i filtersal samt skiftning af filter på kapselblæser og bundbelufter

04.08.2022: Analyserapport på vandkvaliteten fra akkrediteret analyseselskab. Ingen bemærkninger. Du kan læse rapporten her

03.08.2022: 
Resultat af seneste egenkontrol. Se mere her

02.08.2022: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket.
Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.


31.07.2022: Der er blevet udbedret en vandskade i krydset Lillemosevej og Lundebakken.
Tak for alarmering fra andelshaverne i området.

25.07.2022: Læs om etape 5 af ledningsudskiftningen her

25.07.2022: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 20-08-2022 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus

16.07.2022: Resultat af seneste egenkontrol. Læs mere her

11.07.2022: Læs mere om vandværkets kontrol af grund- og drikkevand
LINK

08.07.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for juni. Ingen bemærkninger.

05.07.2022: Infomøde om etape 5 af modernisering af ledningsnettet. Mødet afholdes den 24.7. kl. 10-12 på Pilegården, Lyngvej 127, 4560 Vig.
De berørte forbrugere er inviteret.

28.06.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for maj. Ingen bemærkninger.

23.06.2022: Skift af leje på pumpe 1 på vandværket.

21.06.2022: Referat fra generalforsamling. Læs her

17.06.2022: Udførsel af tilsyn med arbejdet med renovering af taget på vandværksbygning.
Ingen bemærkninger

16.06.2022: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet.
Alt OK

27.05.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for april: En forbruger med lækage

13.05.2022: Andelshaver anmelder at vandværkets hane i målerbrønden er i stykker, og at ejendommen ikke forsynes korrekt. Tilsyn, hvor det viste sig at det var ejerens egen hane der var defekt

12.05.2022: Andelshaver anmelder lækage på forsyningsledning. Tilsyn og konstatere at det er på andelshaverens egen grund

09.05.2022: Artikel
om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.