PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Tilbagestrømningssikring
 

 

Vandværket ønsker at øge fokus på sikkerheden for, at drikkevandet ikke bliver forurenet. Her kan du læse mere om regler og retningslinjer for korrekt tilbagestrømningssikring. Retningslinierne gælder primært for virksomheder, institutioner m.v. og for private boligejere med særlige vandinstallationer.

Hvad er tilbagestrømningssikring?

En tilbagestrømningssikring er en ventil, som forhindrer, at vand fra en forbruger eller en virksomhed løber tilbage til vandværkets forsyningsledning, og på den måde er skyld i en forurening. En tilbagestrømningssikring er en effektiv foranstaltning, der sikrer mod forurening af drikkevandet, hvis der sker et uheld eller installationerne på en ejendom ikke er udført korrekt. 

Der har gennem årene været flere tilfælde, hvor der er sket tilbagestrømning af ”forurenet” vand fra forbrugere tilbage til vandværket. Mest kendt i nyere tid er sagen fra Køge, hvor der kom vand fra et rensningsanlæg ud i vandværkets ledningsnet.

Kilde: Danske Vandværker

Kilde: Danske Vandværker
 

Tilbagestrømning kan f.eks. ske i tilfælde af:

* Planlagt lukning af vandværket
* Strømsvigt eller fejl på vandværkets udpumpning
* Brud på vandledning
* Store aftapninger, f.eks. brand


Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandsystemet

 

En bakteriologisk forurening af drikkevandet er til gene for mange og medfører ofte store omkostninger for den ansvarlige forurener. Selvom lovgivningen på området har været gældende længe, er det ikke alle, der er korrekt sikret. Hvis der ikke er en korrekt sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet, er vores fælles vandkvalitet og din økonomi i fare.
 

Det er dit ansvar, at der ikke kan ske en forurening fra ejendommen. Vær opmærksom på, at det er dig, som ejer, der skal betale og sørge for installation og vedligehold af en korrekt sikring.
 

Vandværket har i forbindelse med skift til elektroniske vandmålere i 2013 indkøbt og monteret en kontrollerbar kontraventil i forlængelse af vandmåleren i din målerbrønd.

 

Læs mere om regler og retningslinier for korrekt tilbagestrømningssikring

 

Tilbagestrømningssikring i private boliger

Anvisninger og retningslinjer for tilbagestrømningssikring gælder hovedsagligt for virksomheder. Som privat boligejer er du tilstrækkelig sikret mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet via en indbygget sikring i din vandmåler. Vandværket har installeret en kontrollerbar kontraventil foran vandmåleren i din målerbrønd, men det er dit ansvar at kontrollere korrekt funktion af denne kontraventil.

Du skal derfor kun foretage dig yderligere, hvis du har vandinstallationer ud over det normale. Det kan fx være:

 

*Swimmingpool
*Vandbehandlingsanlæg (f.eks. til afkalkning)
*Regnvandsanlæg til f.eks. toiletskyl m.m.
*Automatisk havevandingsanlæg
*Direkte vandpåfyldning af diverse kedelanlæg

*Blandingsanlæg til sprøjtningsudstyr

*Drikketrug eller anden automatiseret drikkevandsforsyning til husdyr (heste, køer, får, svin osv.)
*Solfangere

*Andre ekstraordinære vandinstallationer

Tilbagestrømssikring - Eksempler på produkter:
- Armatec - Kategori 3 - 5
- Danfoss - Kategori 1 - 4
- Danfoss BA - Kategori 2 - 4
- Honywell BA 295 - Kategori 2 - 4
 

Henvisninger:
- BEK om påfyldning og vask m.v. af sprøjter

- Rørcenteranvisning 015 (Tilbagestrømningssikring)

- Rørcenteranvisning 003 (Brug af regnvand)

Hvis du er i tvivl, kan du spørge din VVS-installatør til råds eller kontakte os enten på mail eller telefon.
  

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her


24.11.2023: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført. 
Grundet historiske regnmængder over den seneste tid udestår retablering i rabatter, vejanlæg og på private grunde. Frits Jensens folk venter tilbage, når det igen er muligt at arbejde på områderne. Du kan læse mere om projektet her


14.11.2023: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her


21.12.2022: Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.

28.10.2022: Vi har modtaget analyserapporten på undersøgelse af hvorvidt der kan identificeres PFAS stoffer i drikkevandet, og det er ikke tilfældet. Du kan læse rapporten her

20.09.2022: Rentvandstanken er inspiceres med en robot.
Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.

08.09.2022: Ny kvalitetsrapport på boring 2 (DGU 190.150).
Du kan læse den her

20.08.2022: Takstblad for 2023 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Du kan læse mødereferatet her

15.08.2022: Boringskontrol af DGU 190.150 udført af akkrediteret analyseselskab. Se mere her

05.08.2022: Service på kompressor i filtersal samt skiftning af filter på kapselblæser og bundbelufter

02.08.2022: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket.
Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.


31.07.2022: Der er blevet udbedret en vandskade i krydset Lillemosevej og Lundebakken.
Tak for alarmering fra andelshaverne i området.

25.07.2022: Læs om etape 5 af ledningsudskiftningen her

25.07.2022: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 20-08-2022 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus

11.07.2022: Læs mere om vandværkets kontrol af grund- og drikkevand
LINK

23.06.2022: Skift af leje på pumpe 1 på vandværket.

21.06.2022: Referat fra generalforsamling. Læs her

17.06.2022: Udførsel af tilsyn med arbejdet med renovering af taget på vandværksbygning.
Ingen bemærkninger

16.06.2022: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet.
Alt OK

27.05.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for april: En forbruger med lækage

13.05.2022: Andelshaver anmelder at vandværkets hane i målerbrønden er i stykker, og at ejendommen ikke forsynes korrekt. Tilsyn, hvor det viste sig at det var ejerens egen hane der var defekt

12.05.2022: Andelshaver anmelder lækage på forsyningsledning. Tilsyn og konstatere at det er på andelshaverens egen grund

09.05.2022: Artikel
om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.