PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Tilbagestrømningssikring
 

 

Vandværket ønsker at øge fokus på sikkerheden for, at drikkevandet ikke bliver forurenet. Her kan du læse mere om regler og retningslinjer for korrekt tilbagestrømningssikring. Retningslinierne gælder primært for virksomheder, institutioner m.v. og for private boligejere med særlige vandinstallationer.

Hvad er tilbagestrømningssikring?

En tilbagestrømningssikring er en ventil, som forhindrer, at vand fra en forbruger eller en virksomhed løber tilbage til vandværkets forsyningsledning, og på den måde er skyld i en forurening. En tilbagestrømningssikring er en effektiv foranstaltning, der sikrer mod forurening af drikkevandet, hvis der sker et uheld eller installationerne på en ejendom ikke er udført korrekt. 

Der har gennem årene været flere tilfælde, hvor der er sket tilbagestrømning af ”forurenet” vand fra forbrugere tilbage til vandværket. Mest kendt i nyere tid er sagen fra Køge, hvor der kom vand fra et rensningsanlæg ud i vandværkets ledningsnet.

Kilde: Danske Vandværker

Kilde: Danske Vandværker
 

Tilbagestrømning kan f.eks. ske i tilfælde af:

* Planlagt lukning af vandværket
* Strømsvigt eller fejl på vandværkets udpumpning
* Brud på vandledning
* Store aftapninger, f.eks. brand


Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandsystemet

 

En bakteriologisk forurening af drikkevandet er til gene for mange og medfører ofte store omkostninger for den ansvarlige forurener. Selvom lovgivningen på området har været gældende længe, er det ikke alle, der er korrekt sikret. Hvis der ikke er en korrekt sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet, er vores fælles vandkvalitet og din økonomi i fare.
 

Det er dit ansvar, at der ikke kan ske en forurening fra ejendommen. Vær opmærksom på, at det er dig, som ejer, der skal betale og sørge for installation og vedligehold af en korrekt sikring.
 

Vandværket har i forbindelse med skift til elektroniske vandmålere i 2013 indkøbt og monteret en kontrollerbar kontraventil i forlængelse af vandmåleren i din målerbrønd.

 

Læs mere om regler og retningslinier for korrekt tilbagestrømningssikring

 

Tilbagestrømningssikring i private boliger

Anvisninger og retningslinjer for tilbagestrømningssikring gælder hovedsagligt for virksomheder. Som privat boligejer er du tilstrækkelig sikret mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet via en indbygget sikring i din vandmåler. Vandværket har installeret en kontrollerbar kontraventil foran vandmåleren i din målerbrønd, men det er dit ansvar at kontrollere korrekt funktion af denne kontraventil.

Du skal derfor kun foretage dig yderligere, hvis du har vandinstallationer ud over det normale. Det kan fx være:

 

*Swimmingpool
*Vandbehandlingsanlæg (f.eks. til afkalkning)
*Regnvandsanlæg til f.eks. toiletskyl m.m.
*Automatisk havevandingsanlæg
*Direkte vandpåfyldning af diverse kedelanlæg

*Blandingsanlæg til sprøjtningsudstyr

*Drikketrug eller anden automatiseret drikkevandsforsyning til husdyr (heste, køer, får, svin osv.)
*Solfangere

*Andre ekstraordinære vandinstallationer

Tilbagestrømssikring - Eksempler på produkter:
- Armatec - Kategori 3 - 5
- Danfoss - Kategori 1 - 4
- Danfoss BA - Kategori 2 - 4
- Honywell BA 295 - Kategori 2 - 4
 

Henvisninger:
- BEK om påfyldning og vask m.v. af sprøjter

- Rørcenteranvisning 015 (Tilbagestrømningssikring)

- Rørcenteranvisning 003 (Brug af regnvand)

Hvis du er i tvivl, kan du spørge din VVS-installatør til råds eller kontakte os enten på mail eller telefon.
  

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift

_______________

04-02-2021: Pas på frostsprængninger. Det er blevet rigtig koldt, hvilket kan risikoudsætte dine vandinstallationer. Vi har samlet en række gode råd til vinterklargøring af dit sommerhus. Læs mere her.
_______________

11-12-2020: Generalforsamlingen den 13.12.2020 kl. 10.30 UDSKYDES grundet den nuværende corona situation og myndighedernes nye krav.
_______________

26-11-2020: Ny nødforsyning etableret. Vi er nu forbundet til en ny fordelingsbrønd til Høve Strands vandværk. Forbindelsen er etableret med store forsyningsledninger, så vi forventer at denne nye nødforsynings-mulighed vil være tilstrækkelig til forsyning af hele vores forsyningsområde. Herudover burde vi også kunne nødforsyne Høve Strands forsyningsområde. Vi tester nødforsyningen i begge retninger i nær fremtid.
_______________

17-11-2020: Etape 3 af ledningsudskiftning færdig. Etapen er nu færdig og der foretages afsluttende retableringer af udgravninger og veje.
_______________

23.03.2020: Vandværket er igen i drift.  Den midlertidige trykforøgerpumpe blev her til morgen afmonteret og vandværket blev herefter sat i drift. Stor tak til Kongepartens vandværk for assisterende vandforsyning under de 5 ugers ombygning af Vig Lyng vandværk.
________________

19.03.2020: Ombygningen på vandværket er gennemført. 
 De nye el-tavler er monteret, alle kabler er trukket og alle pumper og sensorer er forbundet. Vand & Teknik er pt. i færd med at justere hele anlægget og i mellemtiden skyller vi alle vandbaner og bassiner grundigt igennem. Vi håber på at være klar til igen at levere drikkevand til egne forbrugere i starten af uge 13.
________________

28.02.2020: Ny forsyningsledning på Nykøbing-Slagelsevej.
 I uge 10 bliver den nye ledning etableret med styret underboring. Ledningen lægges mellem transformerstationen overfor Kinimondsvej og ned til indkørslen til genbrugspladsen/ridebanen. Mandag den 9/3 bliver den nye ledning koblet til vores forsyningsnet, hvilket medfører at der lukkes for vandet under arbejdet. Alle berørte andelshavere har fået direkte besked via email og SMS.

________________

21.01.2020: Miljøstyrelsen har gennemført en massescreening over hele landet for uønskede stoffer i grundvandet. Prøverne er taget i overvågningsboringer til monitorering af grundvandet. Det er en del af DK pesticidstrategi fra 2017-21. Som opfølgning på dette har vi taget kontakt til vores akkrediteret analyseinstitut for at få verificeret, at grundvands-
magasinet hvor drikkevands-
boringerne henter råvand til drikkevandsproduktionen ikke er berørt. Siden opdateres når der er nyt.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.