PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Energioptimering


Ud over modernisering af flere af værkets styringer og pumpeanlæg, har vi også meget stort fokus på energibesparende tiltag. Der er et nogenlunde konstant forhold mellem energiforbruget (udelukkende strøm) og mængden af produceret drikkevand. Det giver sig selv, at en generel nedbringelse af spildet, hvad enten der er tale om identifikation og reparation af lækager, eller en generel udskiftning af forsyningsledningerne, vil medføre en markant energibesparelse. Herudover er der flere tiltag, der i sig selv kan nedbringe forholdet mellem produceret vand og energiforbrug, herunder:
  

 • Udskiftning af pumper til nye og mere energieffektive enheder med individuelle frekvensstyringer (VLT)
 • Ombygning af råvandsbehandlingsanlægget til lukkede afgasningsbeholdere
 • Etablering af solcelleanlæg til egenproduktion af en stor del af energiforbruget
 • Varmepumpe til at holde bygningen frostfri om vinteren

 
Vores eksisterende pumpestyring til udpumpningsanlægget, består i dag af 4 pumper med en kapacitet på hhv. 4, 8, 8 og 16 m3/time. Pumpestyringen har to VLT’ere, hvoraf den ene udelukkende styrer den mindste pumpe (4 m3/time ”nat-pumpen”) og den anden deles imellem de 3 andre pumper. Dette giver nogle udfordringer ved varierende forbrug, som set fra vandværket ofte ses som store trykvariationer, da styringen ikke kan ind- eller udkoble de 3 pumper uafhængigt af hinanden. Dette resulterer bl.a. i de ødelæggende trykstød. En ny pumpestyring vil kunne foretage ”bløde” og individuelle opstarter og nedlukninger af hver enkelt pumpe efter behov og vil herved resultere i et udpumpningstryk med meget små variationer. Herudover vil denne styrings- og reguleringsform være en mere energieffektiv pumpedrift.

Vores råvandsbehandling består i dag af flere elementer:
  

 1. De 3 råvandsboringer med individuelle og VLT baserede pumpestyringer

 2. Afgasnings- og iltningsanlæg med iltningstrappe i rustfri stål

 3. Råvands-/reaktionsbassin med bundmonterede iltningsdysser

 4. Kapselblæser til produktion af trykluft til iltningsdysserne

 5. Lukkede trykfiltre til mekanisk rensning af råvandet

 6. Transportpumper til trykfiltrerene

 
Ved at ombygge råvandsbehandlingen til lukkede afgasningsbeholdere, kan vi opnå flere både kort- og langsigtede gevinster, herunder:
  

 • Eliminering af forureningsrisiko, da det åbne råvandsanlæg helt nedlægges og råvandet herefter afgasses i lukkede beholdere

 • Energibesparelse ved overflødiggørelse af kapselblæseren og transportpumperne, da det herved vil være pumperne i boringerne, der trykker vandet hele vejen fra undergrunden til de nye afgasningsbeholdere, videre igennem de lukkede trykfiltre og direkte til rentvandstanken

 • Store besparelser, da det ikke længere er nødvendigt med løbende vedligehold og afrensning af den eksisterende råvandsbehandling


Ny lovgivning, der fritager almene vandværker fra at skulle betale skat af egenproduktion af elektrisk energi, har endelig gjort det muligt og rentabelt for almene vandværker at investere i solcelleanlæg. Vi har en meget stor tagflade, der er ideel til montering af solceller. Og efter som vi udelukkende forbruger strøm, som den eneste energikilde til produktion af drikkevand, vil det i særlig grad give god mening at producere en del af denne energi selv. Hertil kommer det gode image, ved at indføre en mere bæredygtig energistrategi. Indledende undersøgelser, foretaget af bestyrelsen, peger på at et velvalgt solcelleanlæg til vandværket vil have en størrelse på ca. 9 kW, hvilket vil koste ca. kr. 100.000 i etablering. Med vores nuværende energiforbrug og den nuværende pris per kWh, vil dette anlæg have en tilbagebetalingstid på under 10 år - måske helt ned til 7 år. Herefter vil det bidrage med en energibesparelse på ca. kr. 10.000 – 15.000 om året, hvilket vil være direkte medfinancierende for de andre energisparende og moderniserende tiltag på vandværket.

Bygningen opvarmes i dag af traditionelle el-paneler, således at anlæg og installationer holdes frostfrie om vinteren. Her kunne det give god mening at udskifte disse til en mere energieffektiv varmepumpe. Desuden er vores affugtningsanlæg også af ældre dato, hvor nyere og mere energieffektive løsninger findes.

Handleplan
Energioptimeringen indeholder både prioriterede og ikke-prioriterede tiltag. Pumpestyringen er etablering i 2018. De andre tiltag er pt. ikke prioriteret, men vil indgå i den løbende drifts- og vedligeholdelsesplanlægning. De kan derfor blive prioriteret på baggrund af økonomiske og driftsmæssige vurderinger.

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift

_______________

19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her

18.07.2023: Resultat af seneste egenkontrolSe mere her


04.04.2023:
 Opdatering. Lækagesporingen viste i alt tre skadesteder, et på Odinsvej og to på Lundebakken, hvoraf det største viste sig vanskeligt at udbedre grundet et større område med beplantning. Bestyrelsen har derfor besluttet at lægge nye vandledninger i området i stedet. Der arbejdes derfor på Bjarkesvej og Lundebakken i dagene op til Påske. De berørte andelshavere er orienteret. Opdatering den 06.04.: De nye vandledninger blev idriftsat i går, og vi kan se et markant fald i nattekurven, hvilket er et udtryk for at lækagen er udbedret.

21.12.2022:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.

21.12.2022: 5 etape af ledningsudskiftningen
blev slået hjem af frost og snevejr lige inden målstregen. Der udestår den sidste retablering på Baldersvej, og det vender vi tilbage til først i det nye år. Du kan læse mere om projektet her

28.10.2022: Vi har modtaget analyserapporten på undersøgelse af hvorvidt der kan identificeres PFAS stoffer i drikkevandet, og det er ikke tilfældet. Du kan læse rapporten her

15.10.2022: Aktiv lækage indkredset. Vi har indkredset området for en større lækage i forsyningsnettet, som skal findes mellem Solborgen og Skansevej. Vi har rekvireret Leif Koch til at søge efter lækagen på strækningen, hvilket vil ske mandag den 24.10.2022 fra kl. 7:00. Under lækagesøgningen vil der være lukket for vandet til hele Skansevej. OPDATERING 24.10.2022: Lækagen er lokaliseret på Skansevej. Vi planlægger at grave ned og foretage reparation midt i uge 43. Varsling udsendes når dette er koordineret med Frits Jensen. OPDATERING 28.10.2022: Skaden er udbedret og vandspildet er reduceret markant. 

26.09.2022: Skydeventil på Kinimondsvej er skiftet

20.09.2022: Rentvandstanken er inspiceres med en robot.
Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.

08.09.2022: Ny kvalitetsrapport på boring 2 (DGU 190.150).
Du kan læse den her

20.08.2022: Takstblad for 2023 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Du kan læse mødereferatet her

15.08.2022: Boringskontrol af DGU 190.150 udført af akkrediteret analyseselskab. Se mere her

05.08.2022: Service på kompressor i filtersal samt skiftning af filter på kapselblæser og bundbelufter

02.08.2022: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket.
Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.


31.07.2022: Der er blevet udbedret en vandskade i krydset Lillemosevej og Lundebakken.
Tak for alarmering fra andelshaverne i området.

25.07.2022: Læs om etape 5 af ledningsudskiftningen her

25.07.2022: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 20-08-2022 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus

11.07.2022: Læs mere om vandværkets kontrol af grund- og drikkevand
LINK

23.06.2022: Skift af leje på pumpe 1 på vandværket.

21.06.2022: Referat fra generalforsamling. Læs her

17.06.2022: Udførsel af tilsyn med arbejdet med renovering af taget på vandværksbygning.
Ingen bemærkninger

16.06.2022: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet.
Alt OK

27.05.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for april: En forbruger med lækage

13.05.2022: Andelshaver anmelder at vandværkets hane i målerbrønden er i stykker, og at ejendommen ikke forsynes korrekt. Tilsyn, hvor det viste sig at det var ejerens egen hane der var defekt

12.05.2022: Andelshaver anmelder lækage på forsyningsledning. Tilsyn og konstatere at det er på andelshaverens egen grund

09.05.2022: Artikel
om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.