PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Sommerhuskloakering
 

De næste etaper i den kommunale ambition om at kloakere sommerhusområderne i Odsherred kommune, bliver nu genoptaget i august 2017 og vandværkets ledningsnet er placeret i de kommende 4 etaper.Det betyder konkret at ud af vandværkets 439 andelshavere, vil i alt 376 bliver berørt af anlægsprojektet og det fordeler sig således:

 

Geografisk område Periode Antal
Etape 1 - Vig Lyng Syd 2017-2018 38 andelshavere
Etape 2 - Hønsinge Nord 2018-2019 108 andelshavere
Etape 3 - Hønsinge Syd 2019-2020 218 andelshavere
Etape 4 - Vig Lyng Nord 2020-2025 (pt. ikke detailplanlagt) 12 andelshavere

 

Vi anbefaler at alle interesserede andelshavere holder sig orienteret om kloakeringsprojektets fremdrift, ved at tilmelde sig nyhedsbrevet fra Odsherred Forsyning via deres hjemmeside:

https://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering/vig--h%C3%B8nsinge--og-ellinge-lyng

Det er aftalt med Odsherred Forsyning, at udbudsmaterialet indeholder en option om at samgrave, dvs. muligheden for at lægge nye drikkevandsledninger, når der alligevel graves til kloakledninger. Prisen for dette afventer pt. Odsherred Forsynings valg af graveentreprenør, hvor der er frist for tilbudsgivning i juli 2017. Vandværket har dog samtidigt indhentet kontroltilbud fra lokale entreprenører, i forhold til at gennemføre gravearbejdet uafhængigt af kommunens kloakeringsprojekt. Budgettet under afsnittet Økonomi og fremtid, som er lagt for de kommende år, er derfor med forbehold for evt. besparelser i forbindelse med evt. samgravning.

Sommerhuskloakeringen udgør en latent risiko for ledningsbrud og dermed forsyningssikkerheden. Ledningsnettet er aldrene og skrøbeligt og det massive gravearbejde i sandjord med tunge maskiner, er gift for ledningsnettet. Vores digitale kortmateriale over ledningernes placering, er samtidig relativt unøjagtig, idet kortet er udarbejdet efter gamle optegnede kort fra 60'erne og 70'erne, hvor ledningsnettet dengang blev opmålt med afskridtning til punkter i området, som f.eks. lygtepæle, stensætninger, brandstandere eller store træer, alle elementer der typisk ikke længere eksisterer. Herudover har mindre grusveje tendens til at flytte sig, så ledningens placering i vejen er ikke længere en tilstrækkelig rettesnor. Udarbejdelse af kortmaterialet er sket på et tidspunkt langt inden de moderne teknologiske muligheder, som f.eks. GPS-opmålinger. Vandværker tager derfor en lang række forbehold for ledningernes eksakte placering og gravedybde i forhold til graveprojektet og disse forbehold er kommunikeret klart til anlægsprojektets projektleder.

Der er over de seneste år afholdt flere møder med Odsherred Forsyning om anlægsprojektet, bl.a. for at aftale vilkår og rammer for gennemførsel af anlægsprojektet, i forhold til hensynet til vores forsynings- og stikledninger. Det er bl.a. aftalt, at vandværket hverken bærer risiko eller finansieringsansvar ved skader som følge af kloakeringsprojektet. Det er Odsherred Forsyning, som er arbejdsgiveren i projektet og de har derfor også det økonomiske og faglige ansvar, herunder ansvar for at stille et nødberedskab i forhold til evt. forureningstilfælde ved overgravninger eller anden rørskade.


Handleplan


Kommunens kloakeringsprojektet kan give anledning til at få skiftet vores forsyningsledninger, forhåbentlig noget billigere end hvis vandværkets selv skulle forestå arbejdet. Samtidig er der en latent risiko for overgravninger m.v. og dermed øget spild, øgede omkostninger til reparationer og en øget forureningsrisiko, ikke mindst i de områder hvor grundvandet står meget højt.

Hvis vandværket får mulighed for at samgrave, betyder dette også at fremdriften i kloakeringsprojektet kommer til at bestemme udskiftningsfrekvensen af vores forsyningsledninger, selvfølgelig forudsat at det er økonomisk og praktisk rentabelt at samgrave, frem for at gennemføre udskiftningen før eller efter kloakeringsprojektets gennemførsel.

I begge tilfælde gælder dog, at der opstår et finansieringsbehov, som ikke alene kan dækkes af det årlige ekstraordinære bidrag fra 2018-2022, men der skal tillige indhentes ekstern finansiering. Hertil kommer at den nuværende situation, hvor vandværket næsten bruger dobbelt op på ressourcer til at producere det nødvendige drikkevand, grundet det høje spild og de afledte økonomiske konsekvenser, er uholdbar. Der skal handles og re-investeringsplanen, der er udarbejdet af bestyrelsen, skal drøftes, justeres og iværksættes, hvis vandværket på sigt skal være rustet til fremtidens myndighedskrav og samtidig være økonomisk forsvarlig.

 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift

_______________

04-02-2021: Pas på frostsprængninger. Det er blevet rigtig koldt, hvilket kan risikoudsætte dine vandinstallationer. Vi har samlet en række gode råd til vinterklargøring af dit sommerhus. Læs mere her.
_______________

11-12-2020: Generalforsamlingen den 13.12.2020 kl. 10.30 UDSKYDES grundet den nuværende corona situation og myndighedernes nye krav.
_______________

26-11-2020: Ny nødforsyning etableret. Vi er nu forbundet til en ny fordelingsbrønd til Høve Strands vandværk. Forbindelsen er etableret med store forsyningsledninger, så vi forventer at denne nye nødforsynings-mulighed vil være tilstrækkelig til forsyning af hele vores forsyningsområde. Herudover burde vi også kunne nødforsyne Høve Strands forsyningsområde. Vi tester nødforsyningen i begge retninger i nær fremtid.
_______________

17-11-2020: Etape 3 af ledningsudskiftning færdig. Etapen er nu færdig og der foretages afsluttende retableringer af udgravninger og veje.
_______________

23.03.2020: Vandværket er igen i drift.  Den midlertidige trykforøgerpumpe blev her til morgen afmonteret og vandværket blev herefter sat i drift. Stor tak til Kongepartens vandværk for assisterende vandforsyning under de 5 ugers ombygning af Vig Lyng vandværk.
________________

19.03.2020: Ombygningen på vandværket er gennemført. 
 De nye el-tavler er monteret, alle kabler er trukket og alle pumper og sensorer er forbundet. Vand & Teknik er pt. i færd med at justere hele anlægget og i mellemtiden skyller vi alle vandbaner og bassiner grundigt igennem. Vi håber på at være klar til igen at levere drikkevand til egne forbrugere i starten af uge 13.
________________

28.02.2020: Ny forsyningsledning på Nykøbing-Slagelsevej.
 I uge 10 bliver den nye ledning etableret med styret underboring. Ledningen lægges mellem transformerstationen overfor Kinimondsvej og ned til indkørslen til genbrugspladsen/ridebanen. Mandag den 9/3 bliver den nye ledning koblet til vores forsyningsnet, hvilket medfører at der lukkes for vandet under arbejdet. Alle berørte andelshavere har fået direkte besked via email og SMS.

________________

21.01.2020: Miljøstyrelsen har gennemført en massescreening over hele landet for uønskede stoffer i grundvandet. Prøverne er taget i overvågningsboringer til monitorering af grundvandet. Det er en del af DK pesticidstrategi fra 2017-21. Som opfølgning på dette har vi taget kontakt til vores akkrediteret analyseinstitut for at få verificeret, at grundvands-
magasinet hvor drikkevands-
boringerne henter råvand til drikkevandsproduktionen ikke er berørt. Siden opdateres når der er nyt.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.