PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Fremtid og økonomi
 

Bestyrelsen har arbejdet hårdt på at identificere vandværkets fremtidige udfordringer og investeringsbehov. På denne baggrund har vi i løbet af vinter/forår 2017 udarbejdet et prioriterings-matrice og overordnet budget for de nødvendige anlægsprojekter og moderniseringer, over de kommende 11 år.

Tabellen herunder viser de prioriterede tiltag med beløb i antal kr. 1.000.
 

Årstal Udskiftning af ledningsnet Nye pumpe-styringer Solcelle-anlæg Måler-udskiftning I alt
2018 2.000* 500 100   2.600
2019 2.800*       2.800
2020 7.500*       7.500
2021 1.000       1.000
2022 1.000       1.000
2023 1.000       1.000
2024 1.000       1.000
2025 1.000     500 1.500
2026 1.000       1.000
2027 1.000       1.000
2028 1.000       1.000

 
* sommerhuskloakering (samgravning). Estimerede priser, idet vi først har de faktiske priser for samgravning i etape 1 efter udløb af tilbudsfrist i Odsherred Forsynings udbud i løbet af juli 2017.

Gevinstoversigt
 

Aktivitet Gevinst Beskrivelse
Energi, Solcelleanlæg Selvforsyning af energi Besparelse på kr. 10.000 - 15.000 årligt.
Effektiv pumpestyring Risikostyring Reduktion af risiko for lækager. Energioptimering ift. udpumpningsanlæg og deraf følgende økonomisk besparelse ved lavere energiforbrug og færre reparationer i ledningsnettet.
Udskiftning af ledningsnet Risikostyring Reduktion af spildprocent og dermed minimering af ekstra afgifter til staten. Færre lækager og dermed økonomisk besparelse i forhold til reparationer. Reduktion i risiko for forurening.

 

Handleplan


Takstblad 2018, som aconto opkræves i januar 2018 og endelig afregnes i januar 2019, indeholder et ekstraordinært årligt bidrag til moderniseringen på kr. 2.000 excl. moms per andelshaver. Der er dog også behov for ekstern finansiering til at dække de kommende års aktiviteter og det ekstra årlige bidrag er en forudsætning for at kunne indhente denne eksterne financiering.
 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift

_______________

04-02-2021: Pas på frostsprængninger. Det er blevet rigtig koldt, hvilket kan risikoudsætte dine vandinstallationer. Vi har samlet en række gode råd til vinterklargøring af dit sommerhus. Læs mere her.
_______________

11-12-2020: Generalforsamlingen den 13.12.2020 kl. 10.30 UDSKYDES grundet den nuværende corona situation og myndighedernes nye krav.
_______________

26-11-2020: Ny nødforsyning etableret. Vi er nu forbundet til en ny fordelingsbrønd til Høve Strands vandværk. Forbindelsen er etableret med store forsyningsledninger, så vi forventer at denne nye nødforsynings-mulighed vil være tilstrækkelig til forsyning af hele vores forsyningsområde. Herudover burde vi også kunne nødforsyne Høve Strands forsyningsområde. Vi tester nødforsyningen i begge retninger i nær fremtid.
_______________

17-11-2020: Etape 3 af ledningsudskiftning færdig. Etapen er nu færdig og der foretages afsluttende retableringer af udgravninger og veje.
_______________

23.03.2020: Vandværket er igen i drift.  Den midlertidige trykforøgerpumpe blev her til morgen afmonteret og vandværket blev herefter sat i drift. Stor tak til Kongepartens vandværk for assisterende vandforsyning under de 5 ugers ombygning af Vig Lyng vandværk.
________________

19.03.2020: Ombygningen på vandværket er gennemført. 
 De nye el-tavler er monteret, alle kabler er trukket og alle pumper og sensorer er forbundet. Vand & Teknik er pt. i færd med at justere hele anlægget og i mellemtiden skyller vi alle vandbaner og bassiner grundigt igennem. Vi håber på at være klar til igen at levere drikkevand til egne forbrugere i starten af uge 13.
________________

28.02.2020: Ny forsyningsledning på Nykøbing-Slagelsevej.
 I uge 10 bliver den nye ledning etableret med styret underboring. Ledningen lægges mellem transformerstationen overfor Kinimondsvej og ned til indkørslen til genbrugspladsen/ridebanen. Mandag den 9/3 bliver den nye ledning koblet til vores forsyningsnet, hvilket medfører at der lukkes for vandet under arbejdet. Alle berørte andelshavere har fået direkte besked via email og SMS.

________________

21.01.2020: Miljøstyrelsen har gennemført en massescreening over hele landet for uønskede stoffer i grundvandet. Prøverne er taget i overvågningsboringer til monitorering af grundvandet. Det er en del af DK pesticidstrategi fra 2017-21. Som opfølgning på dette har vi taget kontakt til vores akkrediteret analyseinstitut for at få verificeret, at grundvands-
magasinet hvor drikkevands-
boringerne henter råvand til drikkevandsproduktionen ikke er berørt. Siden opdateres når der er nyt.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.